Pohryznutie psom

Písomne oznámiť túto udalosť na miestny úrad Bratislava-Staré Mesto.