Poriadok a čistota

V snahe udržať na území mestskej časti poriadok a čistotu prijalo miestne zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/1998 (resp. 1/2002) a ďalšie VZN, ako napr. o podmienkach držania psov, o voľných pouličných aktivitách, o pravidlách pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach, o pešej zóne. Tieto miestne normy upravujú povinnosti občanov a návštevníkov mestskej časti, firiem, vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov. Cieľom je, aby sa nenarušil vzhľad a prostredie mestskej časti a neznečisťovali sa verejné priestranstvá. Kontrolnú činnosť vykonávajú asistenti verejného poriadku, poverení pracovníci miestneho úradu a Mestská polícia v Bratislave.