Poučenie

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvale žiť v zahraničí, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni.

 

Postup pri vybavovaní:


Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo na splnomocnenie inej osoby s osvedčeným podpisom.

 

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doniesť:


• platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze §13 zákona 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

1. vlastník alebo spoluvlastník,
2. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu,
3. za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: - rozhodnutie príslušného súdu o danej veci, originál k nahliadnutiu - originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu),
4. pri hlásení trvalého pobytu predloží ten, kto hlási trvalý pobyt doklady uvedené v §3 ods.8 zákona 253/1998 Z.z. za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov PZ.

 

 

K prihláseniu na trvalý pobyt na mestskú časť §5 je potrebný:

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g), a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 až 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP z príslušného oddelenia policajného zboru,
- potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov PZ.

 

K prihláseniu novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné:


• rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,
• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký,
keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:


• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz),
• súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Zrušenie záznamu o trvalom pobyte

 

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:

(1)

a) na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
b) ak občan zomrel,
c) na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.

(2) Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni predložené okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 aj tieto doklady: a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené, b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané, c) rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané, d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana mestská časť. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.