Prihlásenie psa

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie v mestskej časti, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mestskej časti.


1. Vyplniť formulár P01 Prihlásenie psa do evidencie a vyplniť formulár Priznanie k dani za psa pre fyzické osoby resp. právnické osoby.


2. Priložiť fotokópie dokladov (je potrebné predložiť originály k nahliadnutiu) podľa potreby:
            -  preukaz ZŤP, ak sa jedná o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
            -  osvedčenie o výcviku psa, ak pes absolvoval minimálne základný výcvik
            -  preberací protokol zo Slobody zvierat, ak je pes nadobudnutý z útulku zvierat
            -  očkovací preukaz psa
            -  doklad o mikročipe
            -  doklad o kastrácii alebo sterilizácii psa
            -  preukázať sa platným OP
     
3. Daň za psa sa platí na základe rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to poštovou poukážkou,  v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu alebo bezhotovostne prevodným príkazom na účet správcu dane. Číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol správca dane uvádza v rozhodnutí o vyrubení dane.


4. V prípade dôchodcov, ak si uplatňujú nárok na oslobodenie od dane,  je nutné k tlačivu vyplniť Čestné prehlásenie (formulár P02) a priniesť originál  rozhodnutia o poberaní dôchodku, vydané sociálnou poisťovňou.
Upozornenie: tlačivo Prihlásenie psa do evidencie nemožno posielať poštou z dôvodu, že na základe vyplneného tlačiva je majiteľovi prípadne držiteľovi psa odovzdaná osobne evidenčná známka psa.
Držiteľ psa je povinný oznámiť miestnemu úradu každú zmenu skutočností čiastkovým priznaním do 30 dní odo dňa, kedy nastala zmena.