Príspevok na stravovanie

Príspevok na stravovanie v sume 1,50 eura;  resp.  v sume 1 eura na jeden obed vo vybraných zariadeniach verejného stravovania, poskytneme poberateľom starobného, predčasne starobného alebo invalidného dôchodku. Výška príspevku závisí od výšky Vášho dôchodku.

Finančný príspevok upravujú Zásady o  poskytovaní finančného príspevku na  zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov.