Príspevok pre prvákov

Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy upravujú Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je jednorazová dávka v sume 50 eur, ktorou mestská časť prispieva na pokrytie výdavkov súvisiacich  so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku. Za nevyhnutné potreby dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku sa považujú najmä  zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole, predplatný cestovný lístok (tzv. električenka).

Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti kópiu účtovných dokladov, nie starších ako 5 mesiacov,  preukazujúcich vynaložené náklady na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku  minimálne vo výške požadovaného príspevku a ostatné doklady uvedené v prílohe žiadosti.

Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.