Príspevok v náhlej núdzi

Príspevok v náhlej núdzi  v maximálnej výške 100 eur, ak žijete sám a maximálne 150 eur, ak sa staráte o nezaopatrené deti, môžete získať, ak príjem všetkých členov domácnosti nepresahuje 1,5 násobok životného minima a podstatne sa Vám znížil príjem kvôli nepriaznivému zdraviu, alebo Vám nezavinene stúpli náklady na bývanie, narodil sa Vám člen rodiny, alebo umrel Váš blízky.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze.