Prístup k informáciám

Žiadosť a sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:

poštou na adresu
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

e-mailom
info@staremesto.sk

telefonicky
02/59 24 64 11

osobne
priamo v podateľni Stránkového pracoviska v budove Miestneho úradu

 

Dokumenty: