Prístup k informáciám

Rozhodnutie starostu 25/2009 Rozhodnutie č. 43/2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. júla 2019, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Rozhodnutie starostu 25/2009 Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo
Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo.docx


Rozhodnutie starostu 25/2009 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

 

ROZHODNUTIE č. 43/2019

 

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

zo dňa 8. júla 2019, 

ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií

v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Na zabezpečenie riadnej realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydávam toto rozhodnutie:

 

Čl. I

Prístup k informáciám

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “mestská časť”) je povinná podľa osobitného predpisu1) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

 

Čl. II

Typ informácií a ich sprístupňovanie

(1)   Mestská časť nesprístupní informáciu, ktorá je označená ako

a)     utajovaná skutočnosť podľa osobitného predpisu2),

b)     obchodné tajomstvo3) s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise4).

(2)   Mestská časť obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise5).

(3)   Informáciu, ktorá sa dotýka osobnosti a osobných údajov sprístupní mestská časť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon6), alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

(4)   Mestská časť sprístupní osobné údaje starostky mestskej časti, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto6a), vedúcich zamestnancov, ktorých miesto sa podľa Pracovného poriadku obsadzuje na základe výsledku výberového konania6b) alebo členov hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov6c) v rozsahu:

a)     titul, meno, priezvisko,

b)     funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,

c)     pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

d)     miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,

e)     mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z rozpočtu mestskej časti.

(5)   Mestská časť sprístupní informácie, ktoré je povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7) a informácie, ktoré sprístupňuje na základe žiadosti7a).

 

Čl. III

Povinné zverejňovanie informácií

(1)   Zverejnenie informácií, ktoré je mestská časť povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7a), každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mestská časť dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informácie zabezpečuje vecne príslušný organizačný útvar Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “vecne príslušný organizačný útvar”, príp. “organizačný útvar”):

a)     na webovom sídle mestskej časti, 

b)     na úradnej tabuli mestskej časti.

(2)   Príslušný organizačný útvar, ktorý zabezpečuje prevod nehnuteľnej a hnuteľnej veci vykonáva úkony potrebné pre zverejnenie informácie o prevode alebo prechode nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy7b) do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci v rozsahu:

a)     označenie nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci,

b)     dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktorým je pri nehnuteľných veciach dátum právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a pri hnuteľných veciach dátum odovzdania, ak zmluva neustanovuje inak,

c)     právny titul,

d)     informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva v rozsahu

  1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
  2. adresa pobytu alebo sídlo,
  3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

(3)   Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 2 sa považuje, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a čase nadobudnutia.

(4)   Informácia podľa odseku 2 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 2. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

(5)   Ustanovenie odseku 3 a odseku 4 sa nevzťahuje na zverejňovanie povinne zverejňovanej zmluvy podľa osobitného predpisu7c).

(6)   Vecne príslušný organizačný útvar na webovom sídle mestskej časti zabezpečí zverejnenie informácie o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby a práce, a to v čase, rozsahu a spôsobom stanoveným osobitným predpisom7d).

 

Čl. IV

Prijímanie žiadostí

(1)   Písomná žiadosť o sprístupnenie informácie (ďalej len “žiadosť”) sa prijíma v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “podateľna miestneho úradu“), ktorá ju zaregistruje a postúpi kancelárii prednostu, ktorá vedie centrálnu evidenciu prijatých žiadostí. Určený zamestnanec, ktorý spravuje centrálnu evidenciu prijatých žiadostí, založí ku každej žiadosti spis podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktorý spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru.

(2)   Ústnu žiadosť je možné podať na kontaktnom pracovisku miestneho úradu, kde ju zamestnanec spíše na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia a zaregistruje ju. Ďalej sa postupuje podľa odseku 1. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak je žiadosť prijatá telefonicky.

(3)   Ak organizačný útvar miestneho úradu prijme žiadosť faxom, bezodkladne postupuje podľa odseku 1.

(4)   Žiadosť je možné podať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou na e-mailovú adresu konkrétneho zamestnanca, tento je povinný bezodkladne po doručení žiadosti zaslať žiadosť na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Určený zamestnanec, ktorý spravuje uvedenú e-mailovú adresu, bezodkladne po doručení žiadosti postupuje podľa odseku 1.

(5)   Ak na vybavenie žiadosti je príslušných viac organizačných útvarov, prednosta miestneho úradu (ďalej len “prednosta”) určí gestorský útvar. Jednotlivé organizačné útvary doručia svoje čiastkové odpovede gestorskému útvaru najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. Gestorský útvar vypracuje z doručených odpovedí spoločnú odpoveď.

(6)   Vecne príslušný organizačný útvar postupuje samostatne v prípade

a)     výzvy pre žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa Čl. VI ods. 1 tohto rozhodnutia,

b)     postúpenia žiadosť podľa Čl. VI ods. 2 tohto rozhodnutia,

c)     predĺženia lehoty na vybavenie žiadosti podľa Čl. VIII  ods. 1 tohto rozhodnutia.

(7)   Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, vecne príslušný organizačný útvar najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(8)   Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, vecne príslušný organizačný útvar mu ich v zákonom stanovenej lehote sprístupní.

 

Čl. V

Centrálna evidencia žiadostí

(1)   Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí vedie kancelária prednostu, ktorá zabezpečuje aj kontrolu plnenia lehôt podľa tohto rozhodnutia.

(2)   Centrálna evidencia žiadostí obsahuje:

a)   dátum podania žiadosti,

b)   číslo žiadosti,

c)   číslo spisu,

d)   obsah žiadosti,

e)   formu podania,

f)    navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,

g)   pridelenie na vybavenie organizačnému útvaru,

h)   poskytnutie informácie,

i)    rozhodnutie o neposkytnutí informácie,

j)    odloženie veci,

k)   postúpenie inému orgánu,

l)    podanie opravného prostriedku,

m)  rozhodnutie o opravnom prostriedku,

n)   preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní.

(3)   Podklady pre záznam do centrálnej evidencie žiadostí podľa odseku 2 písm. h) až n) poskytuje bezodkladne príslušný vedúci organizačného útvaru.

 

Čl. VI

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie a vydanie rozhodnutia

(1)   Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti8) organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Túto skutočnosť je povinný oznámiť kancelárii prednostu. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť odloží.

(2)   Ak organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť         o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)   Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, predloží rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa prílohy č. 3a tohto rozhodnutia na podpis prednostovi.

(4)   Ak vedúci vecne príslušného organizačného útvaru považuje sprístupnenie informácie za neprípustné, predloží rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3b tohto rozhodnutia na podpis prednostovi.

(5)   V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, príslušný organizačný útvar predloží o tom písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3b tohto rozhodnutia na podpis prednostovi.

(6)   O žiadostiach o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti, rozhoduje miestny kontrolór mestskej časti.

(7)   Spis po vybavení organizačný útvar bezodkladne vráti na založenie do centrálnej evidencie prijatých žiadostí. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane dokladu preukazujúceho odoslanie, resp. doručenie odpovede a/alebo rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie alebo odmietnutia žiadosti žiadateľovi. Všetky písomnosti musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

Čl. VII

Spôsob sprístupnenia informácií

(1)   Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Pri sprístupnení informácií nahliadnutím do spisu organizačný útvar urobí opatrenia na dodržanie ustanovení Čl. II ods. 1 až 3 tohto rozhodnutia.

(2)   Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, organizačný útvar, ktorý žiadosť vybavuje, dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(3)   Ak organizačný útvar poskytne informácie v stanovenej lehote v rozsahu a spôsobom uvedeným v odseku 1, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise podľa prílohy č. 5 tohto rozhodnutia.

(4)   Zamestnanec, ktorý žiadosť vybavuje, zodpovedá za pravdivý a vecne správny obsah poskytnutej informácie alebo odôvodnenia odmietnutia žiadosti, ako aj odmietnutia sprístupnenia informácie.

 

Čl. VIII

Lehoty na vybavenie žiadosti

(1)   Organizačný útvar miestneho úradu vybaví žiadosť najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom. Vedúci vecne príslušného organizačného útvaru môže zo závažných dôvodov9) predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom.

(2)   Predĺženie lehoty oznámi organizačný útvar žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

(3)   Vedúci organizačného útvaru, ktorému je žiadosť pridelená na vybavenie, zodpovedá za dodržanie lehôt na vybavenie žiadosti.

 

Čl. IX

Opravné prostriedky

(1)    Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie (ďalej len ”odvolanie”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ho odošle do centrálnej evidencie. Ak o odvolaní, po jeho zaregistrovaní v centrálnej evidencii, nerozhodne organizačný útvar, ktorý pôvodne žiadosť vybavoval a napadnuté rozhodnutie vydal, bezodkladne ho vráti kancelárii prednostu a súčasne písomne upovedomí žiadateľa, že odvolanie odstupuje odvolaciemu orgánu10). Kancelária prednostu ho spolu so spisom bez zbytočného odkladu postúpi legislatívno-právnemu oddeleniu na ďalšie konanie.

(2)    O odvolaní rozhoduje starostka mestskej časti.11)

 

Čl. X

Výpočet a úhrada materiálnych nákladov

Požadované informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mestská časť. Výšku materiálnych nákladov určí organizačný útvar miestneho úradu podľa Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto rozhodnutia. Celková úhrada nákladov bude stanovená súčtom jednotlivých nákladov v závislosti od požadovanej formy sprístupnenia informácie.

 

Čl. XI

Podpisovanie písomností

Písomnosti súvisiace s agendou sprístupňovania informácií podpisujú:

a) vedúci organizačného útvaru a zodpovedný zamestnanec, ktorému bol spis pridelený na vybavenie,

b) prednosta – v prípade vydania rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie alebo odmietnutia žiadosti,

c) starostka mestskej časti – v prípade rozhodnutia o odvolaní.

 

Čl. XII

Zrušovacie ustanovenie

Týmto rozhodnutím sa ruší Rozhodnutie starostu č. 7/2016 zo dňa 28. januára 2016, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Rozhodnutie starostu č. 6/2017 z 13. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 7/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Čl. XIII

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2019.

 

 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka mestskej časti

 

 


1) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

2) Napr. zákon  č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

3) § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

4) § 10 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií

5) § 8 až § 11 zákona o slobode informácií

6) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

6b) § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

6c) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7) § 5 ods. 1, 6 a 8, § 5a, § 5b zákona o slobode informácií

7a) § 14 zákona o slobode informácií

7a) § 5 ods. 1, 6 a 8  zákona o slobode informácií

7b) § 2  zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

7c) § 5a zákona o slobode informácií

7d) § 5b zákona o slobode informácií

8) § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií

9) § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií

10) § 57 ods. 2 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

11) § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií

 

Rozhodnutie starostu 25/2009 Rozhodnutie č. 43/2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. júla 2019, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Rozhodnutie starostu 25/2009 Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo
Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo.docx


Rozhodnutie starostu 25/2009 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií