Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1, 2009 - stiahnutý

4. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009

časť A - prešla hlasovaním, časť B a C - nezískala dostatočný počet hlasov

5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

6. Informácia o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2. k 31.8.2009 - schválený

7. Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme - stiahnutý

8. Vyhodnotenie akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

9. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

10. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonanou v roku 2007 - schválený

11. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – kontroly poskytovania cestovných náhrad v roku 2009 - schválený

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

13. Rôzne

13/A. Informácia o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto - schválený

13/B. Návrh dodatku č.3 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

15. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská, stavba súp. č. 7362 a pozemok parc. č. 9036/2 priamym predajom - stiahnutý

17. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Flöglova, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8 priamym predajom - stiahnutý

18. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

19. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová, stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom - stiahnutý

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8, súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3 - stiahnutý

21. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, súp. č. 4066 a podielu na pozemku parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

22. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245 - stiahnutý

23. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964 - stiahnutý

24. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

25. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na ulici Šafránová - stiahnutý

26. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/8 na ulici Za Sokolovňou - stiahnutý

27. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/13 na ulici Za Sokolovňou - stiahnutý

28. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2983/13 na ulici Vlčkova - stiahnutý

29. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3096/9 na ulici Mišíkova - stiahnutý

30. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3163/2, 3162/3 na ulici Palisády 43 - stiahnutý