Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2010-2014 - schválený

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej zóne - schválený

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27.3.2007 - schválený

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadku pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2008 a 5/2007 - schválený

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012 - schválený

8. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

9. Návrh na odpredaj podielu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v spoločnosti BPS Park, a.s. - stiahnutý

10. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8 súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3 - stiahnutý

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7 súp. č. 4066 a podielu na pozemkoch parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38 súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245 - stiahnutý

13. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2 súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964 - stiahnutý

14. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29 stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2 - stiahnutý

15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku - schválený

18. Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2010 - schválený

20. Návrh predbežného rozpočtu rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca - schválený

21. Návrh na zmenu uznesenia č. 44/2004 v časti A. - schválený

22. Návrh na zmenu uznesenia č. 152/2003 v časti A. bod 2 - schválený

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 30/2003 v časti A. - schválený

24. Návrh Dodatku č. 1 Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie, úpravu zovňajšku účinkujúcim na občianskych obradov a občianskych slávnostiach - schválený

25. Návrh na dotvorenie pamätníka československej štátnosti na Vajanského nábreží - schválený

26. Rôzne

26/B. Zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

28. Nové interpelácie