Program

Schválenie programu zasadnutia

Voľba poslancov do komisie

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 2009 - schválený

2. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Bezručovej 8, súp. č. 2537, podiel na pozemkoch parc. č. 8940/13, 8940/14, 8940/16 - schválený

3. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 1, súp. č. 100206, podiel na pozemku parc. č. 120 - schválený

4. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Klariskej 10, súp. č. 326, podiel na pozemku parc. č. 374 - schválený

5. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej 7, súp. č. 544, podiel na pozemku parc. č. 8408 - schválený

6. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Banskobystrickej 12, súp. č. 3029, podiel na pozemku parc. č. 7740 - schválený

7. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 15, súp. č. 100200, podiel na pozemku parc. č. 107/1 - schválený

8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

9. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2009/2010 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

10. Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2009 - schválený

11. Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca - schválený

12. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2010 - schválený

13. Správa o výsledku kontroly správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - schválený

14. Plán zimnej služby na sezónu 2009 – 2010 - schválený

15. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2009 do 31.3.2010 - schválený

16. Návrh Orientačného plánu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

17. Informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustov a o spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

18. Rôzne

18/A Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. /2009 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb - schválený

18/B Informácia o Správe o výsledku kontroly vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004-2006-Európskeho sociálneho fondu - schválený

18/C - Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady

19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

20. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto