Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach - protest prokurátora - schválený

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 6/2007 a 10/2008 - schválený

3. Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 - schválený

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2009 - schválený

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

7/A Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

7/B Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - schválený

7/C Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží - schválený

7/D Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

7/E Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení doplnkov - schválený

8. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

9. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009 - schválený

10/A. Informácia o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 - schválený

10/B. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (návrh odmeny starostovi mestskej časti) - schválený

10/C. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

11/A Projekt EÚ - Operačný program Juhovýchodná Európa manažment nehnuteľností v mestách Juhovýchodnej Európy - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

11/B Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

11. Rôzne

12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený