Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

 

zvolávam  22.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

23. júna 2009 (utorok) o 9:00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005, 2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009 
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008  
3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2008 
4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008  
5. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
6. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
8.  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k Dodatku č. 3. k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
10. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
11. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
12. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov 
13. Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 a pozemku parc. č. 134
14. Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. č. 4825 a pozemky parc. č. 638/4,5
15. Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2
16. Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. č. 2153 a pozemku parc. č. 2763/9
17. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Björnsonovej 2, súp. č. 3044, podiel  na prac. č. 7872/8
18. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Cintorínskej 8, súp. č. 102863, podiel na parc. č. 8622/3
19. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej 18, Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862
20. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 50, súp. č. 2498, podiel na parc. č. 9065
21. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 8, súp. č. 2479, podiel na parc. č. 8900/1
22. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej 82, súp. č. 4023, podiel na parc. č. 7961
23. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici 29. augusta 28, súp. č. 2281, podiel na pozemkoch pod domom
24. Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 4289/16, parc. č. 4290/10, parc. č. 4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, parc. č. 4292/4 a na ulici Na stráni parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 4287/1,  parc. č. 4287/2,  parc. č. 4287/3, parc. č. 4289/1, parc. č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  parc. č. 4290/6, parc. č. 4290/7,  parc. č. 4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3
25. Návrh na predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 2830/15
26. Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33
27. Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 8466 a parc. č. 8469
28. Návrh na predaj pozemkov na ulici K Železnej studienke,  parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/2, parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, parc. č. 5170/17, parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 5170/21 a stavieb súp. č. I. 3857  na pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na pozemku parc. č.  5170/3,      súp. č. I. 761    na pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17
29. Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri MŠ Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
30. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 2008
31. Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008
32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2009 
33. Rôzne 
34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
35. Nové interpelácie

 

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto


Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  10. júna 2009 po 16.00 h.