Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  21.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

28. apríla 2009 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,  o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2008
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č.95/2008
5. Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
6. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 31.3.2009    
7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009 
8. Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2008 
9. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009  
11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku parc. č. 3718/19
12. Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol schválený nájom NP v bytovom dome na Grösslingovej 6
13.  Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských 
14. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 – v ZŠ na Dubovej ulici 
15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008 
16. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
17. Rôzne
18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
19. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  16. apríla 2009 po 16.00 h.