Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

10. marca 2009 (utorok) o 9,00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Informácia o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti za rok 2008
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
nahradený bodom:
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009
6. Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov parc. č. 4797/8, 4797/9
7. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku parc. č. 8720/11
8. Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, pozemkov parc. č. 9053/13, 9053/18
9. Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská – Grösslingová 23 Matici slovenskej
10. Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 (kupujúci INTERMONT a.s.)
11. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
12. Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
13. Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015)
14. Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – akčný plán na rok 2009
15. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov
16. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
17. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
18. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení
19. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici
20. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008
21. Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov
22. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2008
23. Rôzne
23/A Návrh na zrušenie uznesenia 64/2006 bodu 2.1. o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 108 v bytovom dome Gorkého 13, 15
24. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
25. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Expedícia materiálov do poslaneckých schránok  je dňa 25. februára 2009.