Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  19.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

3. februára (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
2. Návrh na zriadenie mimorozpočtového fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
3. Návrh na stanovenie ceny parkovacej karty pre Staromešťanov
4. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 2491/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26
5. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 4548/11, 4436/7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20
6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Jesenského 6
7. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Vazovova 4
8. Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
9. Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
11. Rôzne
12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
13. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  21. januára po 17.00 h