Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  18.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

9. – 10. decembra  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov 
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších zmien a doplnkov 
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
6. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008   
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 – 2011 
8/A Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 Matici slovenskej
8/B Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23  (kupujúci INTERMONT, a.s.)
9. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č. 3394 a parc. č. 3395
10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 8774
11. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6
12. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8
13. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9
14. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Grösslingová 6
15. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Škarniclova 1
16. Návrh  na predaj nehnuteľnosti na Búdkovej ceste, pozemok parc. č. 4289/24
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2009  
18. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
19. Orientačný plán činnosti Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto na rok 2009  
20.  Návrh na pomenovanie ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum 
21. Analýza efektívnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto   
22. Rôzne
23. Interpelácie 
24. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  24. novembra 2008 po 17.00 h.