Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  17.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

4. novembra  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
6. Návrh na zrušenie uznesení súvisiacich s projektom Šancová
7. Zoznam objektov a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca volebného obdobia
8. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba a pozemok parc. č. 3444/8
9. Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/20, podiel 220/10000 k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 3024/16
10. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba a pozemok parc. č. 8846/6
11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14
12. Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3
13. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ulici, prac. č. 8252/2
14. Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6
15. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12
16. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 8774
17. Návrh na predaj nebytových priestorov na Dunajskej 18 – Grösslingová 23, par. č. 8862
18. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15.11.2008 do 31. marca 2009
19. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 - 2009
20. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto
21. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
22. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
23. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 17.1.2009, 31.1.2009, 21.2.2009, 21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 29.8.2009, 5.9.2009, 21.10.2009, 14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
24. Správa o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura
25. Návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-2012 
26. Rôzne
27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
28. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  17. októbra 2008.