Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 16.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

16. septembra  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
2. Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád základných škôl
3. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
4. Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.
5. Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008  
7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008  a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
8. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. č. 3021/3
9. Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3
10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10
11. Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
13. Zadanie pre územný plán zóny Chalúpkova 
14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008 
15. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007 
16. Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie   
17. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008 
18. Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 
19. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
20. Návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-2012
21. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
22. Rôzne
23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok 28. augusta 2008.