Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  15.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

24. júna  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava . Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
4. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008   
6. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Srnčia, pozemok parc. č. 4592, 4593, 4594 a stavby súp. č. 1535
7. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4588/1, 4588/2
8. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4569, 4570
9. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4565, 4564
10. Návrh na predaj nehnuteľností na Sklenárskej ulici, parc. č. 4606, 4607/1,2,3, 4609, 4610
11. Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2
12. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7
13. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 13 v dome na Grösslingovej 49
14. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 10 v dome na Panenskej 26
15. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59
16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 na nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2008 
18. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007  
19. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava - Staré Mesto za I. štvrťrok 2008 
20. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
21. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska
22. Rôzne
23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
24. Nové interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  6. júna 2008.