Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  14.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

13. mája  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Prerokovanie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní finančnej pomoci občanom v čase núdze
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007
4. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  na rok 2008
5. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2007  
6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2007 
7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008  
8. Návrh na predaj nehnuteľností na Jedlíkovej ulici, parc. č. 8454/2, 8454/5 
9. Návrh na predaj nehnuteľností na Korabinského ulici, parc. č. 2466 
10. Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2 
11. Informácia o postupe prác investičných akcií 
12. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007/2008  
13. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008  
14. Informácia o činnosti MAJÁK nádeje, n.o. 
15. Správa Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
16. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
17. Rôzne    
18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
19. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok 25. apríla 2008.