Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam  13.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne

07. mája  2008 (streda) o 8.30 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh navýšenia základného imania v spoločnosti Bratislavská parkovacia služba, s r.o.

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto