Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

1. apríla  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Petrom Bokesom, PhD.
2. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Ing. Pavlom Gundelom,  náhradníkom za volebný obvod č. V podľa výsledku volieb v roku 2006
3. Voľba poslanca Ing. Pavla Gundela do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
4. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava č. .../2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších predpisov
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov (Ing. Pancza)
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších predpisov
9. Informácia o plnení kapitálového rozpočtu oddelením investícií, prevádzky a údržby
10. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2008
12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
13. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení
14/A Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
14/B  Návrh Zriaďovacej listiny Seniorcentrum Staré Mesto
14/C. Návrh zmeny organizačnej štruktúry MKC mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007
16. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007
17. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 378/1997 v znení neskorších zmien a súhlas s prevodom vlastníctva bytov k nehnuteľnosti na ulici  Beskydská 11,13,15
18. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Drotárskej ceste, parc. č. 2491/12
19. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, parc. č. 8846/5, 8846/7, 8846/11
20. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Klemensovej ulici, parc. č. 8840/4
21. Návrh na predaj nehnuteľností na Mariánskej ulici, parc. č. 8269/2, 8269/6, 8269/7
22. Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ulici, parc. č. 3145/5, 3145/6, 3145/7
23. Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ulici, parc. č. 3136/9, 3136/1-podiel 1/15
24. Návrh na predaj nehnuteľností na Čulenovej ulici, parc. č. 9143/14, 9143/15
25. Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Na stráni, parc. č. 4289/24
26. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Bartoňovej ulici, parc. č. 1363/4
27. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dankovského ulici, parc. č. 1273/4
28. Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/12 – podiel 210/10000 k pozemku parc. č. 3023/2 a podiel 265/10000 k pozemku parc. č. 3024/16
29. Návrh Dodatku č. 8 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – neposlancov v znení zmien schválených uznesením miestneho zastupiteľstva č. 1/F1995 a dodatkami 1-7
30. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007
31. Upresnenie a doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene - dodávatelia
32. Správa mandátovej komisie
33. Rôzne
34. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok 14. marca 2008.