Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  11. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční

12. februára  2008 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Boženy MARIENKOVEJ, ako náhradníčky podľa výsledku volieb v roku 2006
2. Voľba poslankyne Mgr. Boženy Marienkovej do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších predpisov
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov
5. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava – Staré   Mesto
6. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 163/2002 bod 3, ktorým bol schválený predaj pozemkov na Tichej ulici, parc. č. 2194 a parc. č. 2195
7. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 25/2005 bod 1., ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7469/11 na Beskydskej ulici
8. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 88/2006, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností na Leškovej 5, pozemkov parc. č. 7623 a parc. č. 7624 v podiele 707/10000 
9. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 2/9 na nehnuteľnostiach na ulici Laurinská 16 
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 112/2007, ktorým bol vyradený hnuteľný majetok (mobilná ľadová plocha) 
11. Návrh optimalizácie rozmiestnenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
12. Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
14. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta 4 
15. Správa o výsledku kontroly výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti  – následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2007 
16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007 
17. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 a rok 2007  
18. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
19. Návrh presného harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto od 15.2.2008 
20. Návrh vecného plánu starostlivosti o zelene v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
21. Rôzne
22. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  24. januára 2008.