Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

11. decembra 2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. /2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010  
5. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
6. Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka 
7. Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007
8. Návrh na predaj tepelnoenergetických zariadení a nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a.s. 
9. Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2008
11. Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS 
12. Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007-2010 (uzn. č.69/2007) 
13. Návrh stratégie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010 
14. Rôzne
15. Interpelácie  

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  23. novembra 2007.