Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 9. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

13. novembra 2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok  2007 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2007 o voľných pouličných aktivitách 
4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
5. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných súťaží 
6. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7
7. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v dome na Františkánskom nám. 7
8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 290 v dome na Gorkého ulici 1
9. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59
10. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 904 v dome na Šancovej ulici 82
11. Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008  
12. Návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008
13. Správa finančnej komisie
14. Správa mandátovej komisie
15. Rôzne
16. Interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok 26. októbra 2007.