Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční

16. októbra  2007 (utorok) o 09.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2007 
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
3. Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2006/2007  
4. Kritéria posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok (uzn. 61/2007 a návrh na ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami (uzn. 61/2007) 
5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 101/2003 
6. Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov demografického vývoja (uzn. č. 66/2007) 
7. Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2007 (okrem dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia) 
8. Návrh zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
9. Návrh na doplnenie uznesenia č. 44/2004 
10. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní na rok 2008 
11. Rôzne
12. Interpelácie 

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok  28. septembra 2007.