Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

18. septembra 2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:

 1. Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto
 2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2007
 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2007
 4. Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007
 5. Návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva nebytových priestorov č. 466/1997, 467/1997, 488/1998, 489/1998, 689/1998, 690/1998, 725/1998, 34/1999, 193/1999, 89/2000, 112/2000, 98/2001, 48/2002, 119/2002, 150/2002, 18/2003, 82/2003, 31/2004 a 169/2004
 6. Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2006 a I. polrok 2007
 7. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici
 8. Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007
 9. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava –Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006 (materiál č. 6 zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.6.2007)
 10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
 11. Rôzne
 12. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto


Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok 31. augusta 2007.