Program

1. Otvorenie

Videozáznam:

2. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

3. Zloženie sľubu starostu a odovzdanie insignií

4. Zloženie sľubu poslancov

5. Voľba zástupcov starostu

6. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

7. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

9. Voľba predsedov a voľba členov komisií

10. Určenie platu novozvolenej starostke

11. Určenie platu miestnemu kontrolórovi

12. Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

13. Rôzne