Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 6. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční

26. júna  2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006 
3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006 
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007 
6. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
7. Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST – resocializačné terapeutické stredisko 
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B. a návrh na schválenie zámeru opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul. Javorinská 9 v Bratislave
9. Návrh projektu využitia Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia  č. 57/2007 časť B.
10. Rôzne
11. Interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť zo schránok dňa 14. júna 2007.