Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  5. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

29. 05. 2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh Dodatku č. 13 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007 
3. Návrh na odpredaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o. 
4. Inventarizácia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa uznesenia č. 35/2007 časť A. bod 1. 
5. Návrh na schválenie:
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Smernica o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
6. Informácia o implementácii Mobil parking 
7. Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
8. Návrh na určenie zariadení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom 
9. Návrh na zmena termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2007 
11. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2006 
12. Podrobná analýza jednotlivých výdavkov týkajúcich sa zimnej údržby za rok 2006 
13. Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava– Staré Mesto za rok 2006 
14. Informácia o vyhodnotení plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 
15. Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
16. Rôzne
17. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch. Andrej PETREK, v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť  v schránkach dňa 17. mája 2007.