Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  4.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

24. apríla  2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.

PROGRAM:
1. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
2. Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
4. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999 na zabezpečenie predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parc.č. 8514/2 s domom súp.č. 2193
5. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva  č. 728 zo 17.11.1998, bod 13,  ktorým bol schválený predaj pozemku parc.č. 7741/3 na Banskobystrickej ul.
6. Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2006, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc.č. 3063, 3064 na Galandovej ul.č. 2. č. 92/2006 na zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parc.č. 7467/3 s domom  súp.č. 3134 formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3., ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 2608/13 na Červeňovej ulici
7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bo odsúhlasený zámer rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábr. č. 15 na ubytovňu pre učiteľov
8. Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v roku 2006
9. Vyhodnotenie zimnej služby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto
10. Rôzne

Ing. arch. Andrej PETREK, v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť v schránkach  dňa 13.04.2007