Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,   

zvolávam  3.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční  

27. marca  2007 (utorok) o 9.00 h

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Staromestská sieň.


PROGRAM:
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007 - 2009
2. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
3. Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
4. Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
5. Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.
6. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt Amfiteátra 40. výročia SNP na Búdkovej ceste
7. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3
8. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005 a 2/2006
9. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
10. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
11. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti
12. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/200, č. 7/2001, č. 3/2002, č. 4/2004, č. 5/2004 a č. 8/2005
13. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 19/1991 v znení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 28/2001 o určení miesta, kde možno konať zhromaždenia bez oznamovacej povinnosti
14. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 59/2006, ktorým bolo schválené zrušenie DJ na Javorinskej 9 a zámer vybudovania objektu občianskej vybavenosti domova dôchodcov   
15. Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc.č.3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 bod 2.,3.,4., ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul. 8, parc.č. 8940/10, súp. č. 4942 a č. 54/2005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc. č. 4734/1 na Lovinského ul.
16. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
17. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006
18. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ Jelenia 16  a v organizácii VEPOS Bratislava – Staré Mesto  v I. polroku 2006
19. Informácia o činnosti  Staromestskej knižnice za rok 2006
20. Návrh náplne činnosti Komisie pre nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
21. Správa mandátovej komisie
22. Rôzne
23. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch. Andrej PETREK, v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto