Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam  2.  zasadnutie  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční

30. januára  (utorok) 2007 o 9:00 h

v Staromestskej sieni, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava.

Program:
1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu
2. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Milana Štefanca ako náhradníka podľa výsledku volieb v roku 2006
3. Návrh termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007
4. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení
5. Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava 2006, v sektore č. 10a
6. Správa o činnosti hl. kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za II. polrok 2006
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2007
8. Rôzne
9. Interpelácie

Ing. arch. Andrej PETREK, v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto

Materiály si môžete vyzdvihnúť v schránkach dňa 18. 01. 2007.