Program

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

zvolávam 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 5. volebnom období, ktoré sa uskutoční

19. decembra  (utorok) 2006 o 9:00 h

v Staromestskej sieni, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava.

Program:
1. Otvorenie
2. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Zloženie sľubu starostu a odovzdanie insignií
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Voľba zástupcu starostu
6. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
7. Voľba uvoľneného poslanca – povereného člena rady
8. Návrh na menovanie prednostu miestneho úradu
9. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
10. Voľba predsedov a voľba členov komisií
11. Určenie platu novozvolenému starostovi
12. Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, určenie obradníčiek slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
13. Rôzne

Ing. Peter ČIERNIK, v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto