Program

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

3. Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

4. Návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

9. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – doplnenie stanoviska

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 60/2010

11. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 140/2010

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011

13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010

16. Správa o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava

18. Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

19. Návrh účasti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v záujmovom združení právnických osôb „Kráľovská Bratislava“

20. Voľba poslancov do komisie pre posudzovanie žiadosti o nájom obecného bytu

21. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011

22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže

23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

25. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 86

26. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Krížna 10

27. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Panská 7

28. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Gajova 7

29. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Štúrova 6

30. Návrh na odpustenie dlhu, nebytový priestor Pražská 39

31. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 88

32. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

33. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

34. Rôzne

35. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto