PROGRAM

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010
3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2011
5. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61
7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8
8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3
9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 25
10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 23
11. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici Továrenská
12. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici Červeňova
13. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici Langsfeldova
14. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády
15. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti pozemku parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný osobitného zreteľa
16. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici Paulínyho ako prípad osobitného zreteľa
17. Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 25 ako prípad osobitného zreteľa
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2011
19. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení
20. Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014
21. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum Staré Mesto
24. Rôzne
25. Interpelácie