Program

1. Správa o organizácii okrskového systému MsP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o poskytovaní prepravnej služby
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2011
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011
7. Vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
8. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
9. Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov
10. Návrh náplne činnosti Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
11. Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou  Bratislava-Staré Mesto
12. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23
13. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25
14. Návrh na predaj pozemku na Matúšovej ulici, parc. č. 4744/61
15. Návrh na predaj pozemku na ulici Pod vinicami, parc. č. 1975/8
16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/5
17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/2
18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Továrenskej ulici, parc. č. 9053/8
19. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Wilsonovej ulici, parc. č. 10362/9
20. Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776
21. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
22. Návrh na nájom časti pozemku na Paulínyho ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 21375/1
23. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3878/1 na Langsfeldovej ulici ako prípad hodný  osobitného zreteľa
24. Návrh na nájom priestorov - umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete, v nehnuteľnosti Základná škola Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
25. Návrh na odňatie správy majetku - parkoviska na Komenského námestí v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcela č. 21385/1 a parcela č. 21386/2
26. Návrh na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 a v znení uznesenia č. 177/2010
27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 729/1998, bod 3. v znení uznesenia č. 43/1999, ktorým bol schválený  predaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 100276, postavenej na pozemku parc. č. 8509 a pozemku – záhrady, parc. č. 8510 na ulici Špitálska č. 31
28. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 144/2010
29. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 136/2010 o nájme pozemku
30. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 137/2010 o nájme pozemku
31. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 138/2010 o nájme pozemku
32. Správa o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava
33. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Búdková
34. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
35. Návrh na vymenovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.
36. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
37. Rôzne
38. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
39. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto