Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. mesta SR Bratislavy - schválený

4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy - schválený

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR - schválený

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ - schválený

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 až 2013 - schválený

8. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011 - schválený

9. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011 - schválený

10. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 - schválený

11. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010 - schválený

12. Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na Novosvetskej ulici – Majakovského ulici - schválený

13. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 a 1678/9 na Riznerovej ulici - schválený

Videozáznam:

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 3195/3 na ulici Palisády - schválený

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2983/8 na ulici Vlčkova - schválený

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 na ulici Dankovského - schválený

17. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3874/2, 3874/3, 3874/4, 3874/9 na ulici Langsfeldova - schválený

18. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2, 9855/9 na ulici Šoltésovej - schválený

18/A. - Návrh na predaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o. - schválený

19. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 4224 na Nekrasovovej ulici - schválený

19/A. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov parcela č. 4289/16, parcela č. 4290/10 a parcela č. 4290/11 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

19/B. - Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Zelenej ulici č.1 v Bratislave - schválený

20. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008 - schválený

21. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009 - schválený

22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010 - schválený

23. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

24. Skrátená prezentačná verzia Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava – Staré Mesto - schválený

25. Informácia o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

26. Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9 - schválený

27. Rôzne

27/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 - schválený

Videozáznam:

27/B. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008 z 09. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2009 z 29. septembra 2009 - schválený

28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

29. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto