Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o pešej zóne
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011
9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
11. Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
12. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
13. Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov
14. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
15. Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3719/6
17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Flöglovej ulici, parc. č. 3453/4
18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9855/4
19. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Stará vinárska, parc. č. 2758/25
20. Návrh na predaj podielu na priľahlom pozemku - záhrade na ulici Fraňa Kráľa 23, parc. č. 3681/3
21. Návrh na predaj stavby – garáže, súp. č. 7362 a pozemku parc. č. 9036/2 pod predmetnou garážou na Továrenskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa
22. Návrh na predaj bytu na Nám. 1. mája č. 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa
23. Návrh na nájom nebytového priestoru  - CO kryt na ul. Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
24. Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776
25. Návrh na nájom pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka - Krížna, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3
26. Právne stanovisko a návrh ďalšieho postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2012
28. Návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
29. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012
30. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení   v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
31. Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011
32. Celomestský zoznam pamätihodností
33. Návrh zmluvy o spolupráci s OZ Via Cultura
34. Vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
35. Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh úloh do konca roka 2013  
36. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
37. Rôzne
38. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
39. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto