Program

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
2. Investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Pravidlá novej parkovacej politiky
4. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 26 na ulici Obchodná č. 10
5. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 29 na ulici Obchodná č. 10
6. Návrh na predaj nebytových  priestorov na ulici Obchodná č. 23
7. Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska č. 18
8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/7
9. Návrh na nájom nebytového priestoru  - CO kryt na ulici Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
11.  Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776
12. Návrh na nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou
14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Prepoštská 1 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou
16. Návrh na schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská 25
17. Informácia o predaji nehnuteľnosti – garáží na ulici Stará vinárska v Bratislave
18. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. februáru 2012
19. Správa o vykonaní hĺbkovej  kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010
20. Správa o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s. r. o.
21. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
22. Návrh na premenovanie Nového mostu na Most Slovenského národného povstania
23. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky
24. Informácia o ideovom zámere vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
25. Rôzne
25/A. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/2
25/B. Návrh na predaj pozemkov na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3762/25 a parc. č. 3762/64
26. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
27. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto