Program

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012
6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011
7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011
8. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
9. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže a podielovej časti pozemku v bytovom dome na ul. Fraňa Kráľa 23
10. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Úprkovej ulici, parc. č. 4768
11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8690/13 prislúchajúci k nebytovým priestorom na ulici Špitálska č. 18
12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
15. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 97/2007, časť D
16. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 109/2007
17. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011
18. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu politiku, o. z. (Projekt „ Kultúrne centrum Pistory“)
19. Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školu Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
20. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
21. Rôzne
22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto