Program

1. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012
3. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2011/2012
4. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Úprkovej ulici, parc. č. 4768
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici parc. č. 2608/6
6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou
7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a  podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
8. Návrh na postúpenie pohľadávky mestskej časti voči Ing. Peter Horečný – HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17 461 928, vo výške 14 699,14 EUR s príslušenstvom
9. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Projekt – Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 57/2011
11. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení   v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
13. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto