Program

1. Územný plán zóny Chalupkova, rok 2012
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o pešej zóne
4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Špitálskej ulici č. 16, parc. č. 8690/9
6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
7. Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č.11 z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania
8. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011
9. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
10. Rôzne
11. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
12. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto