Program

1. Aktualizácia parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 z ......... o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
5. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto – Oblasť Blumentál
6. Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č. 19
8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 7976 a parc. č. 7979 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6
12. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici, parc. č. 3096/10
13. Návrh na  nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č. 42 ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012
15. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
16. Rôzne
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
18. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto