Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej casti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o voľných pouličných aktivitách

3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 ….o poplatku za znečistovanie ovzdušia malým zdrojom znečistovania ovzdušia

4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2012 z ....... 2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

5. Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka-Krížna, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 10224/7 a parc.č. 10242/3

6. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc.č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc.č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Návrh na nájom nehnuteľnosti súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č.1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

9. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt ako prípad hodný osobitného zreteľa na ulici Krížna č. 9

10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2830/15 na Majakovského 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2012

12. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012

13. Návrh Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov

14. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru-garáži na ulici Fraňa Kráľa 23

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/5

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3718/9

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc.č. 10362/6

18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 2036/1 a parc. č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou

20. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej sútaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

21. Návrh na schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu

22. Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou častou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov

23. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná č. 5 v Bratislave

24. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená č. 35 v Bratislave

25. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí „ISRMO OPBK - Staré Mesto - Blumentál“

26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2012

27. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke

28. Rôzne

29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto