Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty  a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
4. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2012/2013
5. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti – stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu  hodného osobitného zreteľa
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2012 zo dňa 25. septembra 2012
7. Návrh na zmenu uznesenia č. 90/2012 zo dňa 25. septembra 2012
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 91/2012 zo dňa 25. septembra 2012
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012
10. Správa o výsledkoch prevádzkového a technického  auditu budov v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení
11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby súpisné č. 2193, postavená na pozemku parcela č. 8514/2 nachádzajúca sa na  Špitálskej ul. č. 29 v Bratislave
12. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Palárikova č. 29 v Bratislave
13. Návrh na vyňatie sobôt 5.1.2013, 30.3.2013, 6.7.2013, 2.11.2013, 23.11.2013, 28.12.2013 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
14. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013
15. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
16. Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012
17. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
18. Rôzne
19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto