Program

1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 6
3. Návrh na predaj nebytového priestoru na Medenej ulici č. 10
4. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3
5. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17
6. Rôzne