Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. č. 20 ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
9. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 29 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
12. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka
13. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013
15. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
16. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
17. Rôzne
18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto